EDB31243 (TM622930)

Titulus sepulchralis insculptus
Tabula marmorea 26 x 32 x ?. Letters 2
Last recorded in Roma, Musei Vaticani, Lapidario Cristiano ex Lateranense
Date: 399
Edition(s): ICVR I, 1453; Lega 2000, 141; ILCV, 3432
hic iacet ext̲i̲n̲c̲t̲u̲s̲ p̲r̲i̲[mo sub limine vitae]
angusto mul̲t̲u̲m̲ d̲i̲l̲e̲c̲t̲[us tempore pupus]
nec reor hunc̲ l̲a̲c̲r̲i̲̲m̲̲i̲s̲ [fas esse urgere beatum]
corporis exut̲u̲s̲ v̲i̲n̲c̲l̲i̲s̲ q̲[ui gaudet in astris]
nec mala terr̲e̲n̲i̲ s̲e̲n̲s̲i̲t̲ c̲[ontagia sensus]
menses namq̲u̲e̲ n̲o̲v̲e̲[m postquam super addidit anno]
co⌜m⌝plevitque d̲i̲e̲s̲ v̲i̲t̲a̲e̲ s̲e̲[x ivit ad astra]
[depositus F]l(avio) Mallio Thedoro v(iro) c(larissimo) c̲o̲(n)s̲(ule) p̲r̲i̲(die) n̲o̲n̲(as) [---]
q(ui) vixit an(num) un̲u̲m̲ m̲(enses) V̲I̲I̲I̲I̲ [d(ies) VI]

Transcription different from ICVR. According to Lega 2000; 1. IACEI, Silvagni in ICVR ad loc. cit.; "Supplevit pleraque de Rossi", Silvagni, comm. ad loc. cit.
Filippo Piazzolla, 04/04/2013
Last update by Carlo Carletti on 02/09/2015
Privacy Policy